Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Övertorneån kunnan yleiset Paikalliset järjestysmääräykset

Kunnanvaltuuston 13. marraskuuta 1995 tekemän päätöksen 73 §:n mukaisesti

Övertornion kunta antaa seuraavat määräykset asetuksen (1993:1632) 1 §:n nojalla. Se antaa  kunnille ja lääninhallituksille valtuudet antaa määräyksiä järjestyslain (1993:1617) mukaisesti.

Määräysten sisältö ja sovellusalue

1 § Perusmääräykset yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta ovat järjestyslain (1993:1617) 3 luvussa.

Nämä paikalliset järjestysmääräykset sisältävät lisämääräyksiä siitä, miten yleistä järjestystä on ylläpidettävä Övertorneån kunnassa. Pykälän 20 määräysten tarkoituksena on estää ihmisten terveyden vaarantuminen tai heidän omaisuutensa vahingoittuminen pyroteknisten tuotteiden käytön johdosta.

2 § Määräyksiä sovelletaan kunnan kaikilla järjestyslain 1 luvun 2 §:n 1 kappaleen kohtien 1–4 mukaisilla yleisillä paikoilla, ellei muusta ole ilmoitettu. Pykälien 19 ja 20 määräyksiä voi soveltaa myös muualla kuin yleisillä paikoilla kunnan alueella.

Kunnan torikaupalle luovuttamilla alueilla ovat voimassa kunnan torikauppaa koskevat määräykset.

3 § Sovellettaessa järjestyslain 3 lukua ja sen määräyksiä myös seuraavia alueita tulee järjestyslain 1 luvun 2 §:n 2 kappaleen tuella pitää yleisinä paikkoina: hautausmaat ja -paikat, leikkipaikat, kuntoradat, pujottelumäet sekä urheilukentät.

4 § Ennen kuin poliisiviranomainen tekee päätöksen luvasta määräysten 7 §:n, 10 §:n 1 ja 2  kappaleen, 11 §:n, 12 §:n, 19 §:n ja 21 §:n mukaisesti, kunnalle tulee antaa tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta.

Tavaroiden kuormaus ym.

5 § Tavaroita lastattaessa ja kuljetettaessa, kuormaa purettaessa tai muussa käsittelyssä toimenpiteestä vastuussa olevan tulee suorittaa tarvittavat toimenpiteet, jotta suuri yleisö välttyisi pölyn, läikkyneiden nesteiden ja pahan hajun aiheuttamilta turhilta vaivoilta.

Tavaroita ei saa purkaa eikä varastoida siten, että pääsy paloposteihin, palonsammutusvälineisiin ja pakoteihin estyy tai että pelastuspalvelun työ estyy.

Maansiirto, kaivaminen ym.

6 § Soran, maan tai hiekan kaivamisesta ja täytemaan kippaamisesta, maansiirrosta, kaivamisesta ja muusta vastaavasta työstä vastuussa olevan pitää huolehtia siitä, että tämä tehdään suurelle yleisölle mahdollisimman pientä vaivaa tuottavalla tavalla.

Häiritsevä melu

7 § Suurelle yleisölle julkisella paikalla melua aiheuttava työtä, esim. kivenmurskaus, paalutus ja niittaus, ei saa suorittaa ilman poliisiviranomaiselta saatua lupaa.

Kontit

8 § Kontin tai sen käyttöoikeuden omistaja, joka aikoo pitää konttia yleisellä paikalla, on velvollinen merkitsemään sen selvästi omistajan tai käyttöoikeuden omistajan nimellä, osoitteella ja puhelinnumerolla.

Markiisit, liput ja kilvet

9 § Markiiseja, lippuja ja mainoskilpiä ei saa asettaa siten, että ne tulevat jalkakäytävän päälle alemmaksi kuin 2,3 metriä. Ajotien päällä ne eivät saa olla alempana kuin 4,5 metriä. Yleisen paikan yläpuolelle asennettu radioantenni tai lankajohto ei saa olla matalammalla kuin 4,5 metriä.

Mainostaminen

10 § Julisteita, mainoksia tai vastaavia ilmoituksia ei saa ilman poliisiviranomaiselta, kunnalta, lääninhallitukselta tai Ruotsin liikennevirastolta saatua lupaa kiinnittää talojen seiniin, aitoihin, tolppiin tai vastaaviin paikkoihin, jotka ovat yleistä paikkaa päin.

Lupa vaaditaan myös julisteiden asettamiseen yleiselle paikalle eri maahan asetettujen telineiden avulla.

Lupaa ei tarvita ilmoitusten kiinnittämiseen ilmoitustauluille, pilareihin tai muihin vastaaviin tähän tarkoitukseen tarkoitettuihin paikkoihin. Myöskään elinkeinonharjoittaja ei tarvitse lupaa mainosten tai muiden elinkeinonharjoittajan liikettä koskevien tiedotusten asettamiseen siihen rakennukseen tai sen seiniin, jossa liike on.

Kovaäänisten käyttö julkisilla paikoilla

11 § Tiedotusta, mainontaa, propagandaa tai muita viestejä, jotka on suunnattu  yleisillä paikoilla oleskeleville henkilöille ei saa suorittaa kovaäänisiä tai vastaavia käyttäen ilman poliisiviranomaiselta saatua lupaa.

Rahankeräys

12 § Lippailla tai vastaavilla tehtävään rahankeräykseen tarvitaan poliisiviranomaiselta saatu lupa, ellei keräys ole osa luvanvaraista yleistä kokousta tai julkista tilaisuutta.

Kun keräys tapahtuu katumusiikkiesityksen yhteydessä, lupaa ei vaadita, eikä myöskään silloin kun koululuokat keräävät rahaa eri avustusjärjestöille.

Alkoholin nauttiminen

13 § Alkoholijuomia, viiniä ja vahvaa olutta ei saa nauttia yleisellä paikalla, ellei erityistä anniskelulupaa ole haettu sitä varten.

Leiriytyminen

14 § Seuraaviin paikkoihin ei saa leiriytyä: hautausmaat ja -paikat sekä urheilukentät.

Uintikielto

15 § Uiminen on kielletty avovedessä Tornionjoen vasemmassa haarassa Finlandsvägenin varrella Övertorneån ja Aavasaksan välillä, tienpenkereestä yksi kilometri alavirtaan päin.

Koirat

16 § Koiran omistajan ja sen, joka on ottanut vastaan koiran sitä hoitaakseen tai käyttääkseen, tai sen, joka hoitaa koiraa tilapäisesti, on noudatettava järjestysmääräysten 17 ja 18 §:ien määräyksiä. Näissä pykälissä annetut määräykset eivät koske näkövammaisen opaskoiraa tai palveluksessa olevaa poliisikoiraa.

17 § Koirien tulee olla kytkettynä talutushihnaan seuraavilla alueilla. Asemakaavoitetut alueet, leikkipaikat, uimapaikat, koulujen pihat, päiväkotien ympäristöt, kuntoradat ja urheilukentät.

Narttukoirat tulee pitää kiinni niiden juoksuajan aikana koko kunnan alueella, paitsi aidatuilla alueilla.

Ellei koiraa pidetä kiinni, sillä tulee olla kaulapanta, jossa on omistajan nimi, osoite ja puhelinnumero.

Koirat eivät saa oleskella hautapaikoilla eikä -mailla.

18 § Koiran ulosteet pitää korjata pois seuraavissa paikoissa: Asemakaavoitetut alueet, leikkipaikat, uimapaikat, koulujen pihat, päiväkotien ympäristö, kuntoradat ja urheilukentät.

Ilotulitteet ja muut pyrotekniset tuotteet

19 § Pyroteknisten tuotteiden käyttö asemakaavoitetuilla alueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä edellyttää poliisiviranomaiselta saatua lupaa.

20 § Pyroteknisten tuotteiden käyttö on kielletty 50 metrin sisällä Övertorneån terveyskeskuksesta, Särkivaaragårdenista, Björkebygårdenista, Pellon Älvgårdenista sekä kaikista kunnan kirkoista.

Räjäyttely ja tuliaseilla ampuminen ym.

21 § Räjäyttelyyn ja tuliaseilla ampumiseen seuraavilla alueilla tarvitaan poliisiviranomaiselta saatu lupa: Asemakaavoitetut alueet ja niiden lähialueet

22 § Ilma- ja jousiaseita sekä paintball-aseita ei saa käyttää seuraavilla alueilla: Asemakaavoitetut alueet sekä niiden lähialueet.

Ajaminen maastossa, ratsastaminen ja juokseminen/kävely

23 § Suurelle yleisölle tarkoitetuilla kuntoradoilla ei saa ratsastaa eikä ajaa moottorikäyttöisillä liikennevälineillä.

Ratsastaminen, moottorikäyttöisen liikennevälineen käyttö, juokseminen ja kävely sekä koirien taluttaminen on kiellettyä suurelle yleisölle tarkoitetuilla hiihtoladuilla.

Tässä pykälässä ilmoitetut kiellot eivät koske kuntoratojen kunnossapidossa ja latujen korjauksessa käytettyjä ajoneuvoja.

Yleisen paikan käytöstä perittävä maksu

24 § Kunnalla on oikeus periä kunnanvaltuuston päättämiin perusteisiin pohjautuva maksu yleisten paikkojen ja kunnan niitä vastaaviksi katsomien alueiden käytöstä.

Paikallisten järjestysmääräysten rikkominen

Se, joka rikkoo  joko tahallisesti tai varomattomuuttaan näiden järjestysmääräysten kohtia 25 §  5–9 §, 10 §:n 1 ja 2 kappale, 11 §, 12 §:n 1 kappale, 13 §, 14 ja 15 §:t, 17–23 §, voidaan tuomita rahasakkoihin järjestyslain 3 luvun 22 §:n 2 kappaleen mukaisesti.

Järjestyslaissa on myös määräyksiä  velvoittavista määräyksistä ja omaisuuden menettämisestä.

______________________

Nämä määräykset astuvat voimaan 1. tammikuuta 1996.

 

ÖVERTORNEÅN KUNNAN KUNNANVALTUUSTO


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.