Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Lait ja säännöt

Laki julkisista hankinnoista (LOU) klassisella sektorilla ja laki huoltosektorin hankinnoista vesi-, energia-, kuljetus- ja postipalvelualoilla (LUF) ovat julkisia hankintoja ohjaavat säännöstöt.

Säännöstöjen tarkoituksena on edistää kilpailua julkisilla markkinoilla. Lait rakentuvat julkisten hankintojen perustana EU:ssa oleviin EY:n direktiiveihin. Omassa kunnassamme useimmat hankinnat suoritetaan LOU-hankintoina.

LOU sääntelee kaikkia julkisia hankintoja, mikä merkitsee, että kunnan ja sen tiettyjen yhtiöiden tulee noudattaa lakia suurin piirtein kaikessa tavaroiden ja palveluiden, mukaan lukien käyttöyrittäjyydet ja rakennusurakat, hankinnassa, ostossa, vuokrauksessa ja liisauksessa yms. Kunta ei siis saa tai voi valita, käytetäänkö LOU:ta vai ei, sitä tulee aina noudattaa.

Määräykset poikkeavat toisistaan tietyt kynnysarvot alittavien ja ylittävien hankintojen kohdalla ja riippuen hankinnan tyypistä.

Lisätietoja, linkki (ruotsin kielellä) 

Julkinen hankinta merkitsee, että se yrittäjä tai ne yrittäjät, jotka tarjoavat halvimman hinnan tai taloudellisesti edullisimman vaihtoehdon, saavat solmia sopimuksen kunnan kanssa.

Kaikista hankinnoista ilmoitetaan kunnan verkkosivulla tai valtakunnallisen hankintatietokannan Mercell kautta. Jos arvo ylittää kynnysarvon, hankinnasta ilmoitetaan myös EU:n TED-tietokannassa.

Suorahankinta
Jos osto on arvoltaan vähäisempi, eikä se kuulu juokseviin ostoihin, suoritetaan ns. suorahankinta. Ostosumman raja on säännelty LOU:ssa ja vastaa hankintoja arvoltaan aina 28 % päätetyistä tavaroiden ja palveluiden kynnysarvoista, katso seuraavasta.

 

Vuodesta 2014 lähtien - Oston arvo korkeintaan 505 800 kr

Suorahankinta suoritetaan, jos kunnalla ei ole sopimusta halutun tavaran tai palvelun toimittamisesta. Suorahankinnassa on voimassa vähintään kolme eri toimittajaa/yrittäjää käsittävä kilpailuehto hyvän liiketavan noudattamiseksi.

 

Kynnysarvon ylittävät hankinnat
Jos hankinnan arvo ylittää jonkin LOU-laissa ilmoitetuista kynnysarvoista, sovelletaan avointa, selektiivistä tai neuvoteltua hankintaa tai kilpailuleimaista dialogia. Asiasta ilmoitetaan myös EU:n tietokannassa, mikä merkitsee, että siitä tiedotetaan koko EU:n alueella.

 

Kynnysarvot vuonna 2014
Tavarat ja palvelut:        1 806 427 kruunua
Rakennusurakat:         45 256 666 kruunua

Kynnysarvon alittavista mutta suorahankinnan rajasumman ylittävistä hankinnoista ei ilmoiteta EU:n TED-tietokannassa, vaan ainoastaan valtakunnallisessa tietokannassa sekä kunnan verkkosivulla.

Yhteisöoikeudelliset periaatteet

Julkisen hankinnan viisi seuraavaa perusluonteista periaatetta on voimassa kaikissa tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita koskevissa hankinnoissa.

 • Periaate syrjinnän välttämisestä
  On kiellettyä syrjiä suoraan tai epäsuorasti tavarantoimittajia heidän kansallisuutensa tai muun sijaintiperusteen, kuten maantieteellinen sijainti, perusteella.
 • Tasavertaisen kohtelun periaate
  Kaikkien tavarantoimittajien tulee saada samat tiedot samalla kertaa. Mitään kriteereitä ei saa lisätä tai jättää pois tarjouksia arvioitaessa.
 • Läpinäkyvyysperiaate 
  Tarjouskyselyssä annetut tiedot pitää muotoilla selvästi siten, että kaikki hankintaan liittyvät vaatimukset käyvät selvästi ilmi.
 • Suhteellisuusperiaate
  Vaatimuserittelyssä esitettyjen tietojen tulee oikeassa suhteessa hankinnan arvoon.
 • Periaate asiakirjojen keskinäisestä tunnustamisesta 
  Todistukset, laatumerkinnät ja sertifikaatit yms. pitää pystyä korvaamaan kaikkien jäsenmaiden vastaavilla asiakirjoilla.

 

Valvontaviranomainen
Ruotsin kilpailuvirasto on valvontaviranomainen, jonka tehtävänä on muun muassa valvoa, että

 • valvontatoimintaa priorisoidaan, että erityishuomio kiinnitetään erityisesti sääntörikkomuksiin, jotka ovat luonteeltaan suurempia ja joilla on periaatteellista merkitystä,
 • julkisista hankinnoista tiedotetaan sääntörikkomusten ehkäisemiseksi ja että kansallisia hankintasääntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti.
 •  

Hankintaperiaatteet

Övertorneån kunnan sisäänostoperiaatteissa sekä sisäänostokäsikirjassa on ilmoitettu kunnan hankintamenettelyohjeet. Hankintaperiaatteet ja sisäänostokäsikirja hyväksyttiin kunnanvaltuuston (KF) kokouksessa 5. toukokuuta 2008.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.