Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Kontrollplan enligt Plan- och Bygglagen

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

Det viktiga med kontrollplanen är att den ska anpassas till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att de väsentliga tekniska egenskapskraven uppfylls och att förbud mot förvanskning och kraven på varsamhet följs.

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för det specifika och unika byggprojektet. Syftet med kontrollplanen är att den ska användas under hela produktionstiden som ett levande dokument tills dess att projektet är slutfört och avslutat. Ett annat syfte med dokumentet är att kvalitetssäkra byggnationerna och att se till så att samhällskraven uppfylls.

Under arbetet gång, från projektstart till projektets avslut, ska byggherren med hjälp av utförandeentreprenören genomföra de uppföljningsmoment (kontrollpunkter) som finns med i kontrollplanen. Detta kontrollarbete ska alltså ske kontinuerligt allt eftersom olika steg i byggprojektet genomförs. De punkter som byggherren tillsammans med utförandeentreprenören eller sakkunnig utfört verifieras med en signatur och datum och så vidare.

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll, genom förstärkt egenkontroll eller av fristående sakkunniga.

En kontrollplan ska alltid innehålla uppgifter om:

  • Vilken kontroll som ska ske i det aktuella projektet
  • Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Vilka anmälningar som ska göras
  • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

Vid enkla byggprojekt ska kontrollplanen lämnas in redan vid ansökningstillfället och vara en del av ansökan för att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna ge startbesked i samband med bygglovet.

Exempel på enkla åtgärder:

  • Små ändringar i en- eller tvåbostadshus: mindre tillbyggnader (exempelvis inglasning av altan, växthus, kolonistugor, garage eller bastu), takkupor, balkonger.
  • Små ändringar i flerbostadshus eller verksamheter: exempelvis ny- och tillbyggnader upp till 20 kvm, enstaka inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak (regnskydd), eldstad eller rökkanal.
  • Byte av färg eller andra ärenden som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att byggnaden inte är en kulturhistorisk värdefull byggnad.
  • Skyltar
  • Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall.
  • Markåtgärder, större än +/- 0.5 m

En bedömning om vilka projekt som är att anse som enkla, ska främst ha en bedömningsgrund utifrån komplexiteten i projektet.

När ska kontrollplanen lämnas in?

För projekt som inte listats under "enkla åtgärder" ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet. För att samrådet ska ha så hög kvalitet som möjligt vill vi gärna att materialet kommer in fem arbetsdagar i förväg, så att handläggaren hinner läsa in sig.

Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med det tekniska samrådet.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.