Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Befrielse från sophämtning

Befrielse från all kommunal renhållning kan medges, men av praxisen som har utvecklats vid domstolsprövningar framgår att dispenser ska beviljas ytters restriktivt, och bara om särskilda skäl föreligger. Man måste kunna visa att under tiden dispensen ges för har den sökande inget behov av någon av kommunens renhållningstjänster.

Dispens som innebär total befrielse från all kommunal renhållning medges endast om fastighetens bostadsbyggnad är i sådant skick att den inte kan användas för bostadsändamål och därmed är obebodd. Det innebär att avfall inte uppstår på fastigheten.

Enligt miljöbalken (kapitel 15 § 8) ska varje kommun svara för att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning och att avfallet återvinns eller bortskaffas. För att kommunen ska kunna täcka sina kostnader som uppstår i samband med avfallshantering, exempelvis en återvinningscentral, får den föreskriva att en avgift ska betalas.

Följande utgör inte skäl för befrielse från grundavgift:

  • fastigheten används enbart under en begränsad tid om året, för fritidsbostäder finns det möjlighet att betala en lägre grundavgift
  • fastighetsägaren äger andra fastigheter i kommunen, eftersom grundavgiften ska betalas efter varje fastighet
  • fastighetsägaren fraktar sitt avfall till andra kommuner för att där göra sig av med detsamma, eftersom privata aktörer borttransport av hushållsavfall över kommungränsen strider mot miljöbalken (kapitel 15 § 24)
  • fastighetsägaren sorterar allt sitt avfall, eftersom grundavgiften är till för att bland annat täcka kostnader för återvinningscentralen
  • soptunnan ställs inte ut för hämtning, eftersom grundavgiften är en fast avgift varje fastighet i kommunen ska betala för att kommunen ska kunna täcka sina kostnader i samband med avfallshantering. För tömning av kärl tillkommer en rörlig avgift som bara de som har kärl och tömning ska betala
  • fastigheten saknar el och/eller vatten
  • soporna bränns, eftersom att bränna hushållsavfall är ett miljöbrott enligt miljöbalken (kapitel 15 § 27).

Handläggning
När du skickar in din ansökan får du betala en avgift för handläggning av ärendet. Det gäller både om du får ett godkännande eller ett avslag. Handläggningsavgiften motsvarar 2 timmars handläggningstid. För 2022 är den kommunalt fastställda timtaxan för handläggning av miljöärenden 1071 kr (taxan indexregleras årligen).

Alternativ till befrielse från hämning av hushållsavfall
Du har möjlighet att förändra ditt abonnemang genom att dela sopkärl med en granne. Du kan också välja att ditt avfall ska hämtas mer sällan.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.