Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Slaminformation

Information om slamtömning i Övertorneå kommun

Avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar
Tömning av enskilda slambrunnar och fettavskiljare sker med ordinarie tömningsturer under tömningssäsongen. Tömningssäsongen är 15 maj -15 oktober varje år. Om tömning önskas utöver ordinarie turer debiteras timpris enligt taxa.

Enligt Övertorneå kommuns renhållningsordning (beslutat av Kommunfullmäktige 2011-02-21, § 4) skall hämtning av slam från enskilda brunnar/tankar, slamavskiljare och fettavskiljare ske minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken är det förbjudet att utan tillstånd släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten.

Befrielse från slamtömning
Fastighetsägare kan ansöka om befrielse från slamtömning från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan skall ske på en särskild blankett, som du kan hämta här.

Checklista slamtömning 

För att vi ska kunna tömma din anläggning behöver du som är fastighetsägare säkerställa att tömning kan utföras. Läs igenom checklistan inför tömning så kan du undvika utebliven tömning och bli debiterad en onödig avgift (en så kallad bomkörning). 

När det grönskar 
Buskar och träd växer i snabb takt. För att slambilen ska komma fram och tömma kärlen behöver grenar från buskar och träd som sticker ut över vägen klippas. Läs mer här nedan. 

Vägen till fastigheten, uppställningsplats och vändplats 

 • Vägen, slambilens uppställningsplats och eventuell vändplats ska ha tillräckligt utrymme och vara framkomlig utan hinder. Vändplats måste finnas om du bor vid en återvändsgata/väg. 
   
 • Vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats måste vara hårdgjorda och klara belastningen av ett tungt fordon, även i våt väderlek. 
   
 • Vägen ska ha fri sikt och god framkomlighet. Träd och växtlighet får inte inkräkta på vägbredd. Det innebär att måste vara fritt från grenar och sly 3,5 meter i bredd och 4,7 meter i höjd. 
   
 • Om vägbom finns måste Tekniska enheten få nyckel eller låskod. 
   
 • Vintertid behöver vägen, uppställningsplatsen och eventuell vändplats vara snöröjd och halkbekämpad. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. 
   
 • Övertorneå kommun /entreprenören ansvarar inte för mark och vägskador som uppkommer i samband med tömning av slambrunn. Tillfartsväg och uppställningsplats skall ha sådan bärighet att den klarar av slamtömningsfordonet.  

Läs mer på https://www.overtornea.se/sv/Bygga--bo/Vatten-och-avlopp/Slam/Slaminformation/ 

Från uppställningsplats till slamanläggning 

 • Marken för slangdragning behöver vara fri från hinder, till exempel högt gräs, annan växtlighet, trädgårdsmöbler, vedhögar som försvårar arbetet eller kräver extra slangdragning som kostar extra. Tänk på att slambilen inte kör på gräsmattor eller andra markområden för att komma närmare anläggningen för att extra slang-dragning ska undvikas. 
 • Nedhängande grenar och buskar ska röjas för fri sikt. 
   
 • Markera eventuell utlagd slang så att chauffören hittar anslutningspunkten. 
   
 • Vintertid behöver sträckan mellan slambil och anläggningen vara framkomlig och halkfri. 

Slamtömningsanläggningen 

 • Markera var anläggningen finns med vimpelförsedd käpp eller pinne. Låt den gärna sitta uppe hela året för att inte missa att sätta upp den inför tömning och därmed riskera en utebliven tömning och avgift för bomkörning. 
   
 • Brunnslocket får väga maximalt 15 kilo enligt Arbetsmiljöverkets regler. 
   
 • Lossa på fastrostade muttrar och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket. 
   
 • Plantera inte blommor och buskar runt brunnen. 
   
 • Flytta på blomlådor och solur innan tömning. 
   
 • Vintertid behöver ni se till att brunnslocket inte är fastfruset. Skylten/vimpeln ska fortfarande synas tydligt om det är mycket snö eller har snöat. 
   

För mer information
Du är välkommen att höra av dig till Tekniska enheten på Övertorneå kommun, Marianne Rantapää 0927- 720 31 om du har frågor kring slamtömning. 

Väg- och markskador
Kommunen/Entreprenören ansvarar inte för mark- eller vägskador som uppkommer i samband vid tömning av slambrunn. Tillfartsväg och uppställningsplats skall ha sådan bärighet och hållas i sådant skick att den klarar av slamtömningsfordonet.

Vid eventuell fastkörning/bärgning av slamtömningsfordonet debiteras kostnaden fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska själv göra en anmälan till entreprenören om tillfartsvägen till slambrunnen inte klarar tyngden av slambilen.
Fastighetsägaren bör för att undvika sönderkörning, markera ut vägen till sin slambrunn och uppställningsplats för slambilen när slambrunnen skall tömmas.

Avgiften för slamtömning debiteras årligen i efterskott under november/december. Samtliga avgifter inkluderar lagenlig avfallsskatt. Priser är angivna inklusive moms, om inte annat framgår i avfallstaxan.

Fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen skall anses som fastighetsägare är skyldig att erlägga avgifterna enligt denna renhållningstaxa till Övertorneå kommun.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.