Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Revision händer skriver

Kommunrevision

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser man förtroendevalda revisorer till kommun-revisionen.

Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige ansvarar för att våra pengar används på rätt sätt. Kommunfullmäktige har fått i uppdrag av kommunens invånare att leda kommunens verksamhet. De beslut som fullmäktige fattar skall verkställas eller genomföras av de politiker som sitter i kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden eller någon av de andra nämnderna i kommunen. Fullmäktige skall sedan kontrollera att verksamheterna bedrivs på det sätt och med den ekonomi som man beslutat.

Revisorerna arbetar på fullmäktiges uppdrag

Den kommunala revisionen är ett av de verktyg som fullmäktige har till sitt förfogande för att fullgöra sin kontrolluppgift. En kommun-revisor är liksom andra politiker vald av fullmäktige.

Kommunrevisorerna granskar all verksamhet inom kommunen varje år och ska bedöma om nämnder och styrelser har tillräcklig styrning och kontroll över verksamhetens ekonomi, prestationer och kvalitet. Även om revisorerna oftast arbetar och uppträder som grupp är var och en av oss ändå oberoende i förhållande till varandra. Till vår hjälp i granskningsarbetet anlitar vi sakkunnigt revisionsbiträde från PWC.

Vi genomför årligen övergripande granskning av alla nämnder och av
kommunstyrelsen samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda verksamheter. Därutöver granskar vi tillförlitligheten i kommunens ekonomiska redovisning, inklusive granskning av kommunens årsredovisning och delårsrapport. Vid samtliga granskningar upprättar revisionsbiträdet en granskningsrapport som lämnas till kommunrevisionen.
Med utgångspunkt från denna rapport upprättar vi en revisionsskrivelse (slutdokument) från granskningen som skickas till berörd nämnd/styrelse och till kommunfullmäktige. Eftersom vårt arbetssätt i kommunrevisionen är framåtsyftande och utvecklingsinriktat är dialogen med dem vi granskar särskilt viktig.

Vår slutliga bedömning görs i en revisionsberättelse där vi föreslår
kommunfullmäktige att bevilja eller i undantagsfall att inte bevilja
nämnder, styrelser och enskilda ledamöter ansvarsfrihet. Det är
fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet, grundat bland annat på vår revisionsberättelse.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.