Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Lagar och regler

Lagen om offentlig upphandling (LOU) för den klassiska sektorn, Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är de regelverk som styr en offentlig upphandling.

Regelverkens syfte är att främja konkurrensen på den offentliga marknaden. Lagarna är uppbyggda kring de EG-direktiv som ligger till grund för den offentliga upphandlingen inom EU. I vår kommun upphandlas mest enligt LOU.

LOU reglerar all offentlig upphandling, vilket innebär att kommunen och vissa av deras bolag skall följa lagen vid i stort sett all anskaffning, köp, hyra, leasing mm av varor, tjänster, inklusive driftentreprenader samt byggentreprenader. Kommunen får eller kan alltså inte välja om LOU skall användas eller ej, den måste alltid följas.

Bestämmelserna är olika för upphandling över respektive under vissa tröskelvärden och beroende på vilken typ av upphandling det gäller.

En offentlig upphandling medför att den eller de leverantörer som erbjuder det lägsta priset eller det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet får teckna avtal med kommunen.

All upphandling annonseras på kommunens hemsida eller via den nationella upphandlingsdatabasen Mercell TendSign. Om värdet är över tröskelvärdet annonseras upphandlingen även hos EU:s databas TED.

Direktupphandling
Vid inköp av mindre värde och som ej är löpande inköp genomförs så kallade direktupphandlingar. Beloppsgränsen för direktupphandling regleras i LOU och motsvarar upphandlingar upp till 28 % av fastställda tröskelvärden för varor och tjänster, se nedan.

För 2020-2021 - inköpsvärde högst 615 312 kronor.

En direktupphandling genomförs om kommunen saknar avtal för den varan eller tjänsten som efterfrågas. Vid direktupphandling sker en konkurrensutsättning mellan minst tre olika leverantörer/entreprenörer för god affärsmässighet.

Upphandling över tröskelvärdena
Överstiger upphandlingens värde något av de i lagen, LOU, angivna tröskelvärdena tillämpas flera olika förfaranden, som du kan läsa mer om hos Upphandlingsmyndigheten eller laglänkarna under mer information till höger. Annonsering sker då även i EU:s databas TED och når ut till hela EU.

Tröskelvärden LOU 2020-2021
Varor och tjänster:        2 197 545 kronor
Byggentreprenader:    54 938 615 kronor

Upphandlingar under tröskelvärdena men över beloppsgränsen för direktupphandling annonseras inte i EU:s databas TED utan endast i en nationell databas samt kommunens hemsida.

Gemenskapsrättsliga principer

De fem grundläggande principerna för offentlig upphandling gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader.

 • Principen om icke-diskriminering
  Det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantör på grund av nationalitet eller annan lokaliseringsgrund såsom geografiskt läge.
 • Principen om likabehandling
  Alla leverantörer skall få samma information vid samma tillfälle. Inga kriterier får läggas till eller tas bort vid utvärderingen av ett anbud.
 • Principen om transparens
  Förfrågningsunderlaget skall utformas klart och tydligt så att alla krav på det som upphandlas framgår.
 • Principen om proportionalitet
  Kraven i en kravspecifikation skall stå i rimlig proportion till (värdet av) det som upphandlas.
 • Principen om ömsesidigt erkännande
  Intyg, kvalitetsmärken och certifikat m.m. måste kunna ersättas av likvärdiga motsvarigheter i andra medlemsstater.

Tillsynsmyndighet
Konkurrensverket är en tillsynsmyndighet och har till uppgift bland annat att

 • prioritera tillsynsverksamheten och särskilt uppmärksamma regelöverträdelser som är av större betydelse eller av principiellt intresse,
 • informera om offentlig upphandling för att förebygga regelöverträdelser och arbeta för en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Upphandlingspolicy

Övertorneå kommuns upphandlingspolicy antogs av Kommunfullmäktige den 11 maj 2015 och  riktlinjer för upphandling som anger hur vi skall upphandla antogs av Kommunstyrelse i december 2020.

Samarbete med Skatteverket

Övertorneå kommun har ett samarbete med Skatteverket. Samarbetet ska underlätta för seriösa företag som vill göra affärer med kommunen.
Övertorneå kommun och Skatteverkets mål med samarbetet är att förebygga och hantera följderna av ekonomisk brottslighet. Framför allt ska risken för svart arbetskraft och osund konkurrens från oseriösa företag minskas.

Syftet är att underlätta för kommunen att anlita leverantörer som sköter sin redovisning och betalning av skatter och avgifter. Samarbetet omfattar också underleverantörer som i sin tur anlitas av leverantör.

Vid upphandling och löpande under avtalstiden kan kommunen begära information från Skatteverket om hur leverantörer och underleverantörer sköter sina skatteregistreringar och sina skattebetalningar.

Information kan hämtas från Skatteverket om företaget:

 • har F-skatt, FA-skatt och A-skatt
 • är momsregistrerat
 • är arbetsgivarregistrerat
 • har underskott på skattekontot
 • har skuld hos kronofogden.

Uppgifter om de tre senaste månadernas arbetsgivaravgifter kan också hämtas från Skatteverket.

Skatteverket erbjuder också alla anlitade entreprenörer/leverantörer information om vad det förebyggande samarbetet innebär.
För mer information klicka på länken till höger till Skatteverket.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.