Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Slaminformation

Information om slamtömning i Övertorneå kommun

Avloppsslam från enskilda avloppsanläggningar
Tömning av enskilda slambrunnar och fettavskiljare sker med ordinarie tömningsturer under tömningssäsongen. Tömningssäsongen är 15 maj -15 oktober varje år. Om tömning önskas utöver ordinarie turer debiteras timpris enligt taxa.

Enligt Övertorneå kommuns renhållningsordning (beslutat av Kommunfullmäktige 2011-02-21, § 4) skall hämtning av slam från enskilda brunnar/tankar, slamavskiljare och fettavskiljare ske minst en gång per år och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion. Enligt 9 kap. 6 § Miljöbalken är det förbjudet att utan tillstånd släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten.

Befrielse från slamtömning
Fastighetsägare kan ansöka om befrielse från slamtömning från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan skall ske på en särskild blankett, som du kan hämta här.

Slambrunn
För lock till slambrunnar tyngre än 30 kg skall öppning ordnas av kunden. För slangavstånd längre än 10 meter debiteras en tilläggsavgift.

Slamtömningspersonalen tömmer årligen mer än 1000 privata slambrunnar. Ofta är brunnarna svåra att hitta på grund av att det finns mycket växtlighet omkring dessa. Kunden skall ta bort hinder och synliggöra brunnen så bra som möjligt genom att röja buskar, ris, högt gräs, brännässlor mm runt brunnen. Ni skall även ta bort övertäckning – isolering med mera som döljer brunnen.

Kunden skall hålla körbar väg till slambrunnen. Brunnen skall vara utmärkt med fastighetsbeteckning samt vara väl synlig. Måla gärna fastighetsbeteckning på brunnslocket. Synliggör brunnens placering genom att slå ner en stolpe (gärna märkt med snitsel) i anslutning till brunnen.

Om det finns annan information som exempelvis lås eller bommar, med mera som försvårar tömningen skall detta meddelas kommunen/slamtömningen i god tid före tömningsperiodens början.

Väg- och markskador
Kommunen/Entreprenören ansvarar inte för mark- eller vägskador som uppkommer i samband vid tömning av slambrunn. Tillfartsväg och uppställningsplats skall ha sådan bärighet och hållas i sådant skick att den klarar av slamtömningsfordonet.

Vid eventuell fastkörning/bärgning av slamtömningsfordonet debiteras kostnaden fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska själv göra en anmälan till entreprenören om tillfartsvägen till slambrunnen inte klarar tyngden av slambilen.
Fastighetsägaren bör för att undvika sönderkörning, markera ut vägen till sin slambrunn och uppställningsplats för slambilen när slambrunnen skall tömmas.

Avgiften för slamtömning debiteras årligen i efterskott under november/december. Samtliga avgifter inkluderar lagenlig avfallsskatt. Priser är angivna inklusive moms, om inte annat framgår i avfallstaxan.

Fastighetsägare eller den som enligt fastighetstaxeringslagen skall anses som fastighetsägare är skyldig att erlägga avgifterna enligt denna renhållningstaxa till Övertorneå kommun.

 


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.