Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter i Övertorneå kommun

Inom Övertorneå kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang. Vi behöver ofta behandla dina personuppgifter för att exempelvis kunna ge dig det stöd och den service som du har rätt till.

Varje nämnd inom Övertorneå kommun är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter.

Hur vi behandlar och skyddar personuppgifter regleras från och med den 25 maj 2018 av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och den svenska dataskyddslagen.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas alla former av åtgärder som görs med dina personuppgifter, till exempel insamling, registrering, lagring eller användning.   

Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

Inom Övertorneå kommun hanterar vi personuppgifter i olika sammanhang och för olika ändamål. Vi hanterar exempelvis personuppgifter för den som är fastighetsägare, anställd, skolelev, sökande av vård eller annan stödinsats eller i övrigt har kontakt med kommunens verksamheter. Det kan till exempel vara för att;

 • Tillhandahålla förskola och skola
 • Hantera bygglov
 • Ta hand om avfall
 • Tillhandahålla insatser inom socialtjänst
 • Genomföra val
 • Hantera fakturor, inbetalningar och utbetalningar
 • Ta hand om synpunkter och frågor från enskilda
 • Tillhandahålla övriga kommunala tjänster 

Varför får vi behandla personuppgifter?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs det att vi har stöd i dataskyddslagstiftningen och i någon av de lagliga grunderna som anges i dataskyddsförordningen. Det finns följande lagliga grunder för personuppgiftsbehandling:

 • Samtycke
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Skydda intressen som är av grundläggande betydelse
 • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
 • Efter en intresseavvägning 

Ofta grundas kommunens personuppgiftsbehandlingar på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning, alternativt att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal som vi har med dig. I vissa fall tillämpas också de övriga grunderna.   

 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter får inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna samlats in och behandlas. Kommuner måste dock följa de regler som finns i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. Det innebär att dina personuppgifter kommer att sparas så länge som det behövs, vilket i vissa fall kan vara för all framtid. 

Vad gäller vid samtycke?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta kommunen.  

 

Från vilka källor inhämtas personuppgifter?

De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss, men i vissa fall samlar vi också in uppgifter från andra. Det kan exempelvis vara uppgifter från andra myndigheter eller adressuppgifter från offentliga register. 

Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?

De medarbetare inom Övertorneå kommun som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter kommer att ta del av uppgifterna. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut dem. De kan också lämnas till personuppgiftsbiträden som hanterar information för vår räkning. 

Vilka rättigheter har de registrerade?

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om kommunen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa, ett så kallat registerutdrag. Du kan även begära att få registerutdrag för barn som du är vårdnadshavare för.   

Ett registerutdrag begär du genom att fylla i någon av blanketterna som finns bifogade på denna sida. Den ifyllda blanketten skickar du sedan till Övertorneå kommun, Dataskyddsombud, 957 85 Övertorneå, alternativt lämnar den i receptionen på kommunhuset. Om begäran avser barn ska blanketten fyllas i gemensamt av samtliga vårdnadshavare. 

Registerutdraget kommer normalt sett att vara färdigt inom en månad. Om vi av någon anledning behöver mer tid eller att vi av någon anledning inte kan lämna begärt registerutdrag så informerar vi dig om det.

När registerutdraget är färdigt kan du antingen hämta det personligen på kommunhuset mot uppvisande av giltig legitimation, eller så skickas det till din folkbokföringsadress. Om registerutdraget innehåller känsliga uppgifter eller gäller ditt barn så kan det hämtas personligen mot uppvisande av giltig legitimation, eller så skickas det med rekommenderat brev. Du kan också begära att få registerutdraget elektroniskt.

 

Övriga rättigheter

Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. I vissa fall har du också rätt till radering av dina personuppgifter. Rättigheten till radering inom kommunal verksamhet är dock begränsad. I vissa fall kan du även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter, samt begära att få dina uppgifter flyttade.

 

Hur kontaktar du oss?

Om du har frågor kring hantering av dina personuppgifter kan du ringa kommunens växel på tel. 0927-720 00 eller skicka e-post till kommun@overtornea.se

Du kan också ta kontakt med kommunens vikarierande dataskyddsombud, Robert Raabymagle. Dataskyddsombudet nås på tel. 0927-720 04 eller på e-postadressen robert.raabymagle@overtornea.se

Har du synpunkter på vår hantering?

Om du anser att vår hantering av dina personuppgifter är felaktig och vill klaga kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet inom området. Datainspektionen har följande kontaktuppgifter: 

Adress: Box 8114, 104 20 Stockholm

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Telefonnummer: 08-657 61 00


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.