Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
flicka rider häst på somamräng

Föreningsstöd

Övertorneå kommun stöder föreningar och organisationer genom föreningsstöd och lokalt aktivitetsstöd.

Extra stöd att söka för föreningar med egna lokaler

2020 är ett konstigt år med pågående pandemi, vilket medfört att många föreningars planerade evenemang har fått ställas in och en hel del intäkter har uteblivit.

Därför uppmuntrar kultur- och fritid i Övertorneå kommun ideella föreningar som bär sina egna lokalkostnader att söka stöd för fasta kostnader i ett tillfälligt extra bidrag. Det är ett stimulansbidrag riktat mot föreningar som lidit skada och är i behov av ekonomisk stöttning.

Skicka in din ansökan senast 2020-12-08 där ni beskriver stödbehovet för faktiska kostnader och bifogar ekonomisk ställning för föreningen. Har du frågor kontakta föreningslots Ylva Ylinenpää Sannemalm på mail ylva.ylinenpaa@overtornea.se eller på telefonnummer 070-628 05 53, mån-fred kl 13-15. 

 

Kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020

Idrottsföreningar och specialidrottsförbund kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020.

Regeringen har beslutat om ett stödpaket på 1 miljard kronor för att kompensera idrotts­rörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva samt fortsatt kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrotts­verksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Föreningar kan söka stöd för:

 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang eller verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med färre deltagare eller mindre publik.
 • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Det kan till exempel vara deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Föreningar kan inte söka stöd för:

 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Verksamhet och evenemang som inte budgeterat ett överskott, exempelvis träningsläger.
 • Föreningsdriven verksamhet och evenemang där respektive specialidrottsförbund (SF) ansvarar för ansökan (som beskrivs tidigare på den här sidan).

Föreningar ska lämna in verifierbara underlag såsom årsredovisningar, verksamhets­berättelser och resultatrapporter. Det kommer också vara viktigt att föreningarna kan redogöra för eventuella kostnads­besparingar som skett, och eventuella andra statliga eller kommunala bidrag (för coronakrisen) som föreningen tagit emot under perioden.

Förening måste redovisa följande:

 • Vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknande källa.
 • Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter.
 • Vid ansökan om intäktsbortfall för verksamhet och evenemang måste budgeterade intäkter och förväntade kostnader samt tidigare års ekonomiska utfall av dessa bifogas med ansökan.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Om och i så fall vilket stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden.

Läs mer på:

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/kompensationsstodtillidrottsforeningar/

 

Verksamhetsstöd Idrott för äldre

Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för äldre (65+) har under oktober och november 2020 möjlighet att söka ett verksamhetsstöd för den målgruppen. RF har beviljats särskilda medel under två år för att ge förutsättningar för föreningar och förbund att utveckla verksamheten så att fler äldre kan leva ett aktivt liv, och minska ensamhet hos målgruppen 65 år och äldre (65+). Idrottsföreningar som bedriver verksamhet för personer 65+ bidrar redan till dessa mål och kommer därför kunna ansöka om ett verksamhetsstöd på totalt 24 miljoner kronor. Syftet med stödet är att ge föreningen förutsättningar att bedriva och utveckla idrottsverksamhet där äldre deltar. Stödet är en engångs­företeelse och hanteras i en enda ansökningsomgång mellan 1 oktober och 30 november 2020.

Stödet kan sökas av idrottsföreningar som idag bedriver, eller sedan 1 januari 2019 bedrivit, idrottsverksamhet där personer är 65 år eller äldre. Föreningen ska idag ha minst fem medlemmar som är 65+ och som deltar eller har deltagit i föreningens idrottsaktiviteter under samma tidsperiod. Föreningen måste också vara medlem i ett specialidrottsförbund som är anslutet till Riksidrotts­förbundet. Alla föreningar som lämnar fullständig ansökan och som uppfyller villkoren för stödet får ett grundstöd på 3 000 kronor. Stödet betalas ut löpande efter att ansökan har godkänts. Det är svårt att förutsäga hur många föreningar som kommer söka, och därmed hur långt den totala summan på 24 miljoner kronor kommer räcka. Riksidrottsförbundet räknar med att en del av summan kommer att bli över efter att grundstödet betalats ut.

Läs mer på:

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/verksamhetsstodidrottforaldre/

 

Föreningsstöd

Ekonomiskt stöd kan ges till aktiviteter under ett verksamhetsår eller till ett enskilt arrangemang.

För att få föreningsstöd som verksamhetsbidrag bör bland annat ungdomsverksamhet, jämställdhet, ledarutbildning, eventuella anläggningar och tillgänglighet till dessa beaktas. Föreningen skall aktivt arbeta med jämställdhet och ha verksamheter som är anpassade till funktionsnedsatta personers möjligheter att delta.

Bidragsberättigade enskilda arrangemang är exempelvis: Framträdande av sångkör, orkester eller annan kulturförening, anordnande av kulturdagar och föreställningar samt idrottsarrangemang.

Föreningsstödsansökan skall inlämnas senast 30 april det år ansökan gäller.

Dessa handlingar skall medfölja ansökan om Föreningsstöd:

-          Föreningsuppgifter, på särskild blankett som finns till höger för nedladdning

-          Senaste årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse

-          Senaste resultat- och balansräkning

Startbidrag

Nystartade föreningar kan efter ansökan beviljas ett startbidrag på 2 000 kronor.

Lokalt aktivitetsstöd (LOK)

För att kunna påräkna lokalt aktivitetsstöd krävs en sammankomst som:

-          Varar i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning.

-          Är ledarledd, och ledaren är över 13 år.

-          Har minst tre deltagare, utöver ledare, i åldrarna 7-25 år. Ledare som är 13-25 år får räknas med.

Bidrag utgår för högst 30 deltagare per sammankomst.

Aktiviteten ska vara beslutad och ekonomiskt planerad av föreningsstyrelsen.

Lokalt aktivitetsstöd utgår för närvarande med 12 kronor per deltagartillfälle.

Ansökan om aktivitetsstöd (LOK) lämnas in senast 25 februari (för aktiviteter under det andra halvåret föregående år) och 25 augusti (för första halvåret innevarande år).

Kommunen följer i övrigt Riksidrottsförbundets regler.


Skriv ut


På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.