Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
Mygginventering

Information om myggsituationen i Övertorneå kommun

Nu har årets mygg kommit, som alla säkert har märkt. Nedan finns information om läget och vad kommunen gör åt detta.

Här följer dels en kort sammanfattning av läget samt en längre version. Ni hittar Myggrapporten under rubriken "Mer information".

Speciellt kring Torneälven och andra vattendrag med flacka stränder som haft högvatten är myggförekomsten hög. Här följer information om läget och vad kommunen gör åt detta.

Kort Sammanfattning:

• Mätning av antal mygg genomfördes under sommaren 2014 på fyra myggrika ställen i närheten av Övertorneå tätort.

• Mängden mygg var som mest drygt 15 000 mygg per fälla och natt, riktvärdet för "olidliga myggproblem" är satt till 10 000 mygg.

• I rapporten anges två tänkbara åtgärder, antingen bekämpning från helikopter med medlet Vectobac G eller förändring av hydrologin kring Torne älv så att vattnet inte stannar upp och bildar vattensamlingar som blir kläckningsplatser för mygglarver.

• Jan Lundström (myggbekämpningsexpert) som skrivit rapporten, rekommenderade fortsatta mätningar av antalet mygg för att ha som underlag för en framtida ansökan om myggbekämpning med Vectobac G.

• Ansökan om tillstånd för myggbekämpning från helikopter med medlet Vectobac G gjordes i maj 2015. Naturvårdsverket avslog ansökan och begärde in en Miljökonsekvensbeskrivning. En sådan ska göras, men kommer inte att hinnas med denna sommar. Kostnaderna för myggbekämpning i Övertorneå är oklar, men det handlar mest troligt om några miljoner kronor.

• Inga mätningar av antalet mygg kommer att ske denna sommar. Däremot kommer Övertorneå kommun att röja sly på kommunens mark. På privat mark har kommunen inte tillstånd att röja.

Längre version:

Beslut om mätning togs 2013

Övertorneås kommunfullmäktige beslutade den 16 september 2013 att inventering av potentiella kläckningsplatser av mygglarver ska genomföras samt mätning av antal mygg i så kallade CDC-fällor.

Under sommaren (v26-33) genomfördes en inventering av mygg med CDC-fällor på fyra platser kring Övertorneå tätort. (se karta)

Fällorna placerades i eller nära svämningsbenägna områden inom ett par kilometer från centrum och med fokus främst på strandområden som direkt påverkas av flödesvariationer i Torneälven. Med hjälp av kolsyreis lockar till de sig myggen och de infångade myggen skickas sedan iväg för artbestämning och analys.

Övertorneå kommun anlitade Jan Lundström, expert på myggbekämpning och han har tillsammans med sin personal besökt Övertorneå och utbildat ett antal anställda på Övertorneå kommun hur myggfällorna ska placeras, laddas och tömmas.

Anger två åtgärder

I Jan Lundströms rapport visar det sig att vecka 26 dominerar skogsmyggorna, men från vecka 27 blir översvämningsmyggan Aedes rossicus nästan helt dominerande. Mängderna på två av områdena, vid Ekoparken och SJ-området nådde mängderna drygt 15 000 mygg per fälla och natt.

I rapporten anges två tänkbara åtgärder som Jan Lundström anser vara effektiva:

1) Bekämpning av mygglarverna med det registrerade biologisk bekämpningsmedlet Vectobac G. (Bekämpning sker från helikopter.)

Spridning av Vectobac G under översvämning är en miljövänlig form av larvbekämpning som, vid korrekt användning, inte har några kända negativa effekter på andra organismer än just larver av stickmyggor. Proteinkristallerna bryts ner extremt snabbt i solljus, därför finns ingen residualeffekt vilket är positivt ur miljösynpunkt, men det innebär att bekämpning behövs varje gång det är en myggproduktiv översvämning.

Denna biologiska bekämpning kräver dessutom specialistkompetens vid utförandet, vilket innebär att metoden kan vara svår att använda i andra områden än inom de extremt myggdrabbade kommunerna vid nedre Dalälven som har en egen bekämpningsorganisation med den nödvändiga kompetensen (http://www.mygg.se).

2) Förändring av hydrologin i larvmiljöerna genom att torrlägga dessa helt eller stabilisera vattenytan så det inte inträffar några översvämningar under maj till augusti.

Bekämpning genom ändad hydrologi är inte lika miljövänlig, då vattenbalansen har betydelse för alla organismer som förekommer i våtmarksmiljön, men kan vara mycket effektiv och helt ta bort möjligheten för produktion av översvämningsmyggor. Eftersom Övertorneå ligger vid Torneälven, gränsälv mellan länderna Sverige och Finland, så är det troligen mycket komplicerat att hitta överenskommelser om eventuell reglering specifikt för myggbekämpning.

Torne älv är en orörd skyddad gränsälv inom ett Natura 2000-område.

Bro kan öppna vattenflödet

Kommunledningen har kontaktat Trafikverket om att bygga den bro som tidigare planerats på Finlandsvägen strax innan Gränsbron där det nu är en vägbank. Det skulle sätta fart på vattenflödet. Det finns fler ställen som människan påverkat det naturliga flödet i Torne älv som eventuellt skulle ges tillstånd att åtgärda.

Rekommenderar fortsatt mätning

Jan Lundström skriver i rapporten:

"För att fortsättningsvis kunna göra en bedömning vilken metod som lämpar sig bäst för en eventuell bekämpning av översvämningsmygg runt Övertorneå behövs:

a) Fortsatt inventering av vuxna stickmygg för att få en bättre bild av hur ofta området drabbas av olidliga stickmyggproblem

b) Inventering av produktionsområden för larver av översvämningsmyggor inom 5 km runt Övertorneå eftersom bekämpningsmetoder riktade mot larverna är effektivast och minst miljöpåverkande."

Tror inte på andra metoder

Jan Lundström skriver i rapporten att andra åtgärder som röjning av sly, slåtter, bete och gasolfällor inte är tillräckliga för att invånare ska märka någon större skillnad.

"Andra metoder som ofta diskuteras i samband med myggbekämpning är slåtter/bete och gasolfällor, men dessa metoder är inte tillräckligt effektiva mot översvämningsmygg. Enligt våra beräkningar krävs en reduktion på nära 100% av översvämningsmyggornas larver inom minst 95% av alla produktiva översvämningsområden inom 5 km från de områden som skall skyddas mot översvämningsmyggor (Schäfer & Lundström 2014). En studie av hur slåtter påverkar stickmygglarver visar att mängderna minskas med 70% under våren och med 45% under sommaren (Östman et al. 2014), vilket alltså inte är tillräckligt kraftfullt för att märkbart minska problemen med översvämningsmyggor för människor och djur i närmiljön. Gasolfällor fångar förvisso stora mängder stickmyggor, men ger inte heller tillräckligt effekt mot översvämningsmyggor och kan därför inte anses som en fungerande bekämpningsmetod (Blomgren et al. 2013)."

Ansökan om myggbekämpning

Miljö- och byggkontoret i Övertorneå kommun fick i början av maj i uppdrag att ansöka om tillstånd för myggbekämpning med det biologiska bekämpningsmedlet Vectobac G. Ansökan skickades först till Länsstyrelsen som meddelade att det är Naturvårdsverket som beslutar om bekämpning från luften. Ansökan skickades då till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket meddelade att de behövs en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, för att kunna få tillstånd. det är en omfattande rapport som Miljö- och byggkontoret meddelade inte kommer att hinnas med i sommar. Dessutom har myggen redan kommit så en komplett ansökan kan lämnas in först inför nästa sommar, 2016.

Ingen fortsatt mätning

Kommunalrådet Tomas Mörtberg meddelade att det inte kommer att ske fortsatta mätningar av antalet mygg då det anses visat att myggförekomsten är betydligt högre än riktvärdet för "olidliga myggproblem".

Röjning av sly på kommunens mark kommer att påbörjas i mitten på juli, i nuläget växer gräset för snabbt för att röjning ska hinnas med av berörd personal.

Vid frågor kontakta:

Tomas Mörtberg
Kommunstyrelsens ordförande, Övertorneå kommun
Telefon: 070-628 05 72
E-post: tomas.mortberg@overtornea.se

Sammanställt av Göran Lahti, kommunikatör, Övertorneå kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.