Here you can choose in which language you would like to read our website. We are using Google Translate when translating content on this website.

close
rygga

Hälsofrämjande skolarbete

Övertorneå kommun tilldelas drygt en miljon för hälsofrämjande skolarbete

Skolverket har beviljat 99 huvudmän ett bidrag som ska användas till hälsofrämjande skolutveckling. Syftet med bidraget är att det ska leda till hälsofrämjande och förebyggande insatser för en ökad måluppfyllelse. Övertorneå kommun har ansökt och Skolverket har beviljat det ansökta beloppet i sin helhet. Det innebär att kommunen får 1 089 000 kr för hälsofrämjande arbete i skolan 2017


- Det övergripande målet för allt vårt arbete riktas mot elevernas måluppfyllelse. Inför varje insats, varje åtgärd, varje beslut och varje handlingsplan ställer vi oss frågan: Hur kan detta leda till högre måluppfyllelse? säger utvecklingsledare Karin Forsman. Att gå ut grundskolan med godkända betyg leder till minskad ohälsa och utanförskap. God hälsa leder till bättre förutsättningar för lärande. Det innebär att när elever mår bättre, så kommer de att lära sig bättre. Denna insats ser vi som startpunkten för att hälsa och lärande går hand i hand i våra verksamheter. Detta tror vi starkt är en framgångsfaktor för att våra barn och elever ska utvecklas på bästa sätt mot utbildningens mål.

Vad hälsofrämjande skolutveckling innebär just i Övertorneå kommuns verksamheter ges exempel på i ansökan som skickades till Skolverket:

 • Kartlägga vad vi redan nu gör gällande främjande hälsoarbete
 • Koppla ihop insatserna med det pågående utvecklingsarbete som redan sker och ska intensifieras inom ramen för Barn- och elevhälsan
 • Vi vill använda den samlade kompetensen för att arbeta mer framgångsrikt
 • Erbjuda kompetensutveckling inom området: hälsa och lärande till personal
 • Ge elever större kunskap om hälsa och lärande
 • Främja psykisk hälsa och minska elevers stress
 • Genomföra insatser, analysera och synliggöra vilka effekt insatserna fått

Lärare och annan personal kompetenser kommer att tas till vara, varje profession bidrar utifrån sitt område

 • Elevernas delaktighet är en grundpelare. Dialog har redan inletts med gymnasieskolans elevråd
 • Friskfaktorer är utgångspunktet samtidigt som nya friskfaktorer söks
 • Samverkan med  Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap och hennes forskningsteam vid Luleå Tekniska Universitet
 • Stor öppenhet inför att söka och tillägna oss kunskap inom nya och fler kunskapsområden

 

 


Skriv ut

Nyhetsarkiv

På overtornea.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer om cookies.